Băng hình

Cuộc họp buổi sáng

Xưởng hàn điểm

xưởng đóng gói

Kiểm tra vật liệu

xưởng lót